• 2
    2023-03-17T10:36:14+08:00

    Хомсдол. Тоо хэмжээ, чанарын хувьд дутагдах, гачигдах. Байвал зохих зүйл байхгүй байх эсвэл хангалтгүй байх гэсэн утга илэрхийлнэ.

    Энэ үгний анхдагч нь латинаар defacere.  De - байхгүй, facere - болох. Defacere - байхгүй болох.

    18-р зууны сүүлээр франц хэл рүү déficit болон нэвтэрч дараа нь бусад хэлний үгсийн санд нэмэгдсэн.

    Англиар budget deficit - төсвийн алдагдал, product deficit - барааны хомсдол, аttention deficit disorder - анхаарал дутагдлын эмгэг.

Хариулт үлдээх