• 0
    2023-02-13T19:50:13+08:00

    Амьтанг урхидан барих нэгэн төрлийн занга. Энэ занганд орсон амьтад торонд орооцолдон зугатаж чадахгүй болдог.

    Тор бол нэр үг, торох (тээглэх, саад болох) бол үйл үг, торог (тор+г) бол 3-р биеэр төгсөх (1-р бие "би", 2-р бие "та", 3-р бие "тэр") зөвшин хүсэх үйл үг. Гэхдээ зөвшин хүсэх үйл үгийг нэр үг болгон хэрэглэх нь бий. Амьтанг урхидан барих зангануудаас жишээ авбал хорих-хориг, хөмрөх-хөмрөг, торох-торог.

Хариулт үлдээх