• 0
    2023-05-08T22:44:49+08:00

    Ёс бол нийтээр дагаж мөрдөх бичигдсэн болон бичигдээгүй дүрэм, зүй бол түүний утга, ач холбогдол.

    Ёс дангаараа буруу байж болно. Зүй нь тухайн ёсны зөв ба бурууг тодорхойлно. Ёс эсвэл аливаа батлагдсан эрх, хууль, хэл, аргыг буруу гэж үзвэл зүй нь тэдгээрийг засаад явах болно.

    Ёс нь тогтмол, хөдлөшгүй шинж чанартай байдаг бол зүй нь цагийн аяс, нөхцөл байдлаа дагаад өөрчлөгддөг. Ингээд ёс зүй хэмээх хоршоо үг үүсгэхэд нэгэн санааг илэрхийлсэн үг бий болж байна.

Хариулт үлдээх