• 0
    2023-06-02T22:16:18+08:00

    Хэлбэлзлийн төвөөс зайлан холдох хэмжээ. Хэлбэлзлийн төв гэж жишээ нь усны давалгааны тогтуун болох үе. Усны давалгааны далайцыг хэмжихдээ тогтуун байхтай нь харьцуулна. Харин нүдэнд үл үзэгдэх дуу чимээний давтамжийн далайцыг бол оролтын төхөөрөмжөөр тэгшитгэлийн график зурж гаргана.

Хариулт үлдээх